Sparbanksstiftelsen i Tenala
Ändamål
Stiftelsen har till ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Tenala bygden Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som befrämjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma på detta område.
Ansökningsförfarande

Stiftelsen annonserar i tidningen Västra Nyland och sociala medier på sensommaren om möjligheten att söka bidrag. Ansökningstiden brukar utgå i slutet av september.  Ansökningar övriga tider och förfrågningar kan riktas till styrelseordförande eller ombudet.

Om man tidigare erhållit understöd bör en kort redogörelse över dess användning inlämnas innan nytt bidrag beviljas. Redogörelsen skall inlämnas senast då man anhåller om nytt understöd.

Ansökningsblanketter:

>> Ansökningsblankett för understöd och projektbidrag

>> Bilaga till ansökan om understöd för underhåll och reparation av byggnader.
 

>> Ansökningsblankett om stipendium för utlandsstudier eller utlandspraktik

 

Bakgrund
Tenala Sparbank grundades 1847 och var därmed Finlands första landsortssparbank. 1991 fusionerade Tenala Sparbank tillsammans med 7 andra sparbanker till en ny bank, Sparbanken Aktia. Stiftelserna grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia Sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är delegationen och styrelsen.
 
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Henrik Rehn
Kantorsvägen 4 B 5
10520 Tenala
e-post: rehn.jakt@gmail.com

Delegationsordförande
Heidi Enberg
Yrdal 7
10520 Tenala
e-post: heidi.enberg@raseborg.fi

Ombud
Anders Lindström
tfn:  +358 400 527488
e-post: anders.lindstrom@evl.fi